Kullanıcı Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.aracimo.com adresinde faaliyet gösteren Aracımo (bundan böyle kısaca “Aracımo” olarak anılacaktır) ile Site’ye üye olan üye arasında, üyenin www.aracimo.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, Site’ye üye olmakla, “Sözleşme”nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu üyelik sözleşmesinde Aracımo.com ve üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmede belirtilen;

Aracımo veya Aracımo.com: Aracımo’yu

Site: www.aracimo.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adları üzerinden yayın yapan web sitesini,

Üye veya Kullanıcı: Siteye üye olan ve site dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “kullanıcı”yı.

Kurumsal Üye: Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticari faaliyet gösteren tacir veya esnaf sıfatını haiz olup Site’yi ticari amaçlarla kullanan ve/veya site dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ile bu kapsamda olmamakla birlikte site dahilinde sunulan hizmetlerden Kurumsal Üyeler için belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Üye” leri.

Üyelik: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Site” deki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “Aracımo” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Aracımo” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “Aracımo” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Aracımo Üyelik Hesabı”: “Üye”nin “site” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “Aracımo”ya talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili bilgileri görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “e-mail” ve “şifre” ile “site” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“Aracımo Hizmetleri” (“Hizmetler”): ”Site” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Aracımo” tarafından sunulan uygulamalardır. “Aracımo”, “Site” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”den “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Site” de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Aracımo Arayüzü”: Aracımo ve “üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “kullanıcı” lar tarafından görüntülenebilme ve Aracımo veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan ve tüm fikri hakları Aracımo’ya ait internet sayfaları.

Aracımo veritabanı:Site üzerinden erişilen içeriklerin depolandığı, erişildiği ve düzenlendiği, tüm fikri hakları Aracımo’ya ait olan ve 5846 Sayısı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunmakta olan veritabanıdır.

Profil Sayfası:”Üye”nin sitede yer alan çeşitli hizmetlerden ve fonksiyonlardan faydalanabilmesi için kullanım tercihleriyle ilgili ayarları yaptığı, iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerini yönettiği, yalnızca üyeye özel şifre ve e-mail ile ulaşılabilen, üyeye özel sayfadır.

  1. ÜYELİK ŞARTLARI

3.1 Kullanıcı üyelik başvurusunda bulunmak için üyelik formunu eksiksiz olarak dolduracaktır. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kullanıcı kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

3.2 Üye olabilmek için reşit olmak ve Aracımo tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3.3 Aracımo, herhangi bir zamanda gerekçe göstermek ve bildirime ihtiyaç duymaksızın, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde üyenin üyeliğini geçici olarak ya da tamamen sonlandırabilir ve/veya işbu üyelik sözlemesini tek taraflı olarak feshedebilir.

3.4 Üyelik için başvuran kullanıcının başvurusu Aracımo tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilebileceği gibi, Aracımo tarafından herhangi bir kullanıcının başvurusunun üyeliğe döndürüleceği garanti edilmemektedir.

4.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ”site”de sunulan “hizmetler”in tespiti, bu “hizmetler” den yararlanma şartlarına dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. ARACİMO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satış ilişkisinin kuruluş aşaması ve satış ilişkisi, Üye ve Kurumsal Üye arasında gerçekleşmekte olup Aracımo bu ilişkinin hiçbir aşamasında taraf değildir.

4.2. Aracımo, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Aracımo, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2. Aracımo güvenlik nedeniyle Üye’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3. Aracımo, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve Aracımo kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin ve Kurumsal Üye’nin kimlik, adres, iletişim ve Aracımo kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca Aracımo bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

4.5. Aracımo, Kurumsal Üye’lerin sağladığı içerikten, içeriklere dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak zararlardan Aracımo sorumlu değildir.

4.6. Aracımo önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.7. Aracımo.com dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Site’de sunduğu hizmetlerin ve teknolojik altyapısının kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site’de sunulan hizmetleri ve/veya teknolojik altyapısını kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.8. “Üye”ler tarafından “site” ye yüklenen her türlü içerik (yazı, yorum, soru, fotoğraf, video vb materyal) ve ilanlar “Aracımo” tarafından gerekli görüldüğünde, herhangi bir izin ve bildirime gerek olmaksızın değiştirilebilir ve/veya düzeltilebilir, ve/veya yayından kaldırılabilir. “Üye”’ler, “Aracımo” tarafından sitede oluşturdukları tüm içerikle ilgili değişiklik/düzeltme talebi yapıldığında, ivedilikle bu talebi yerine getireceklerini taahhüt ederler. “Aracımo” tarafından talep edilen değişiklik/düzeltme taleplerinin “üye” tarafından yerine getirilmemesinin yol açabileceği tüm zararlardan “üye”ler tek başlarına sorumludurlar.

4.9. “Site” üzerinde “Aracımo” dışındaki “üye” veya “kullanıcı” ların paylaşacağı farklı web sitelerine ait linkler ve yönlendirmeler sonucu erişilebilecek internet siteleri, dosyalar ve içeriklerle ilgili “Aracımo”nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.10. “Aracımo” nun, “Aracımo” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “üye” lerin oluşturacağı içeriklerin ve beyanların doğruluğunu ve gerçekliğini ve hukuka uygunluğunu kontrol etmek gibi bir sorumluluk ve rolü bulunmamaktadır.

4.11 İşbu Sözleşme Aracımo’nun ürün satışı için herhangi bir taahüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Aracımo’dan hiçbir ad altında hak veya alacak talep edemez.

4.12 Aracımo, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

4.13. Aracımo, Üyelere sağlayacak olduğu ürün veya hizmetlere ilişkin olarak ürün veya hizmet bedelleri talep etme hakkına sahiptir. Aracımo ticari kararları doğrultusunda, belirli Üye’lerden ya da tüm Üye’lerinden ürünlerin veya hizmetlerin bedellerini belirli bir süre ya da süresiz olarak almama kararı verebileceği gibi, ürün veya hizmetlerin bedelleri de serbestçe belirleyebilecektir.

4.14. Aracımo, Kurumsal üyelere sağlayacak olduğu ürün veya hizmetlere ilişkin olarak ürün veya hizmet bedelleri talep etme hakkına sahiptir. Aracımo ticari kararları doğrultusunda, belirli kurumsal üyelerden ya da tüm kurumsal üyelerinden ürünlerin veya hizmetlerin bedellerini belirli bir süre ya da süresiz olarak almama kararı verebileceği gibi, ürün veya hizmetlerin bedelleri de serbestçe belirleyebilecektir.

5.ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ve Aracımo’nun üyelik başvurusunu onaylaması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve Aracımo tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı kabul etmiş olmaktadır.

5.2.Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Aracımo’ya ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Aracımo’ya bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, Site’yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Aracımo’nun sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun Aracımo tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.7. Üye, Site’ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site’nin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

5.9.Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.10. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Aracımo sorumlu değildir.

5.11. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.12.Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Aracımo’nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. Aracımo bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Aracımo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Aracımo’nun izni dışındadır.

5.13 Üye, Aracımo üzerinden elde edeceği, Aracımo uzmanlığı ile üretilen otomobil değerleme, uygun araç önerisi, uzman görüşleri, otomobil içerik sayfalarında sunulan bilgiler vb içerikleri farklı kaynaklarda Aracımo’nun izni olmaksızın kullanmayacağını, hiçbir şekilde Aracımo’nun sunduğu hizmetlerin/ürünlerin hiçbirini ticari fayda elde etmek amacıyla kendi faydasına kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aracımo üzerinden sunulmakta olan hizmet ve/veya ürünlerin Aracımo’nun izni olmaksızın farklı alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanımının tespiti halinde, Aracımo tarafından kullanıcı/üye’den bu kullanımın yol açtığı zarara ilişkin tazminat ve/veya kullanım ücreti talep edilebileceği gibi, Aracımo’nun her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.14 Kullanıcı/üye Aracımo’nun sunduğu hizmetleri/ürünleri, hiçbir koşulda kötüye kullanmayacağını, yanıltıcı/sahte bilgi girmeyeceğini, tüm fonksiyon ve ürünleri yalnızca kullanım amacına uygun olarak kullanacağını taahhüt eder. Aksi takdirde oluşabilecek tüm zararlardan doğrudan sorumlu olacağını kabul eder.

5.16 Üye, Aracımo tarafından sunulan hizmetler/ürünler aracılığı ile üçüncü şahıslardan, Kurumsal Üyeler’den aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili Aracımo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten Aracımo’yu ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.17 Üye, Kurumsal Üye tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Aracımo’nun bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını ve bunlardan kaynaklanacak herhangi bir zarardan sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.18   Kullanıcı, Aracımo uygulaması üzerinden başlatılacak  iletişim, tarafların anlaşmasından ticaretin ilerlemesinde olan süreçte alışveriş yaptığı Kurumsal Üye ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, Aracımo’nun sorumluluğunun içerik iletiminden ibaret olduğunu, bunun dışında Kurumsal Üye ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan Aracımo’nun sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Aracımo ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, Aracımo’nun yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Aracımo’nun uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Aracımo’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Aracımo’ya ödemekle sorumlu olacaktır.

6.2.Aracımo’nun, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site’nin ticari markaları, Site’nin ticari görünümü veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

6.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

6.5.Üye’ler, Site’nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sınaî Mülkiyet Kanunu ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Aracımo’nun rücu hakkı saklıdır.

7.SORUMLULUK

7.1 Aracımo, Üye’nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.2 Aracımo’nun site üyeleri arasında verilen sözlere, taahhütlere, beyanlara ilişkin herhangi bir garantörlüğü ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Site üzerinde satışa sunulan otomobillere ait kondisyon, değişen, boya, hasar, model yılı, kilometre, fiyat vb tüm bilgilerin doğruluğundan direkt olarak otomobil satış teklifini veren üye sorumlu bulunmakta olup, Aracımo’nun üyelerinin sitede ürettikleri içeriklere, bilgilere ve otomobil alış/satış talep ve tekliflerine dair herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta, bu hususlarda herhangi bir garanti ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

7.3 Üyelerin ve/veya kullanıcıların site üzerinden otomobil alması, otomobil satması, forum alanlarında soru ve/veya cevap yazması, otomobil sayfalarında puanlama yapması, görüş yazması, diğer üye ya da kullanıcılara dair görüş ve puanlama yapması hususlarında Aracımo’nun hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamakta olup, sitede yukarıda anılan ve bunlardan ibaret olmayan tüm fiillerin tek sorumluluğu üye ve kullanıcılara aittir.

7.4 Aracımo blog sayfalarında yer alacak olan içeriklerde yazılan bilgilerin ve yorumların tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü içerik sağlayıcısı olan üçüncü firma/kişilere aittir. Aracımo’nun bahsi geçen sayfadaki içeriklere ve yorumlara dair herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.5 Aracımo forum sayfaları üzerinden yorumda ve görüşte bulunacak olan “Aracımo Yetkilisi” olarak adlandırılacak üçüncü kişilerin yapacak olduğu yorum ve görüşlerin tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü bu kişilere aittir. Aracımo’nun bahsi geçen yorum ve görüşlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü ayrıca sayfalardaki bilgilerin doğruluğu hakkında herhangi taahhüdü ya da garantisi bulunmamaktadır.

7.6 Aracımo’nun üyelerine sunacağı “araç bulma” fonksiyonu ile üyelerin girmiş/vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda üyelere uygun olabilecek araçlar hakkında öneriler sunacaktır. Bu seçenekler kullanıcıların girmiş/vermiş oldukları bilgiler nedeni ile farklılık gösterebileceği gibi, Kullanıcılara önerilen aracın Kullanıcılar için uygun görülmemesi durumunda Aracımo’nun herhangi bir sorumluluğu olmamakla beraber, bu gibi durumlardan kaynaklanabilecek zararlardan Aracımo hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

7.7 Üyeler ve/veya Kullanıcılar 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yasaklanmış hiç bir içeriği site’ye yüklemeyeceklerini, işbu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Site’yi kullanacaklarını, bu hususta Aracımo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, aksi durumda her türlü hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluğun Üye’ye ve/veya Kullanıcılar’a ait olacağını, Aracımo’nun her türlü talep, dava ve/veya rücu hakkı saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Aracımo’nun makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan “Mücbir Sebep” durumlarında; Aracımo, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Aracımo’nun yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Aracımo’ya gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Aracımo’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Aracımo, dilerse işbu sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

  1. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Aracımo, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ

10.1. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Aracımo’nun Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

10.2. Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda dilediği zaman işbu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak 1 gün önce haber vermek kaydıyla tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Bu takdirde diğer taraf, sözleşmeyi fesheden taraftan haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

10.3.Üye’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Aracımo, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin ve Kurumsal üyelerin üyeliğini iptal edebilir ve Üye’nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Aracımo’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Aracımo doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

11.GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1. Gizlilik

Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Aracımo ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Aracımo’nun izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye, Aracımo’nun uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca Aracımo, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Aracımo, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili trafik müşaviri firma, sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Aracımo bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra da 5 yıl süreyle geçerlidir.

11.2. Kişisel Verilerin Korunması

11.2.1 Üye, Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebileceğini kabul eder.

Üye bu kapsamda; Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, TC kimlik numarası ve diğer benzer veriler gibi ad ve iletişim bilgilerinin, Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri verilerinin, Kullanıcıların üyelik bilgilerinin, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaların, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, Kullanıcı numaralarının, Site üzerinde yapılan kullanımlara dair Kullanım verileri ve IP verilerinin, fatura bilgileri ve ödeme verilerinin ve/veya her türlü içerik verilerinin üyelik süresince ve/veya Aracımo’nun sunmuş olduğu hizmetlerinden yararlandığı sürece Aracımo tarafından saklanabileceğini, Aracımo iştirakleri için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere veya Aracımo’nun kendi süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve/veya pazar araştırmaları yapmak için paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5., 6. ve 8. maddelerinde çizilen çerçeve içinde, Aracımo’nun ilgili birimleri, stratejik ortakları ve/veya Aracımo tarafından yetkilendirecek özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabileceğini, saklanabileceğini, raporlanabileceğini, işlenebileceğini, analiz edilebileceğini ve/veya Aracımo’nun işbirliği içinde olduğu firmalarla, tüzel veya özel kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder ve onay verir.

Üye, Aracımo’ya başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
• 6698 Sayılı Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Üye, 6698 Sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini ve kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebini Rings İstanbul Veysel Karani Mahallesi, Kanuni Cd. No:6, 34885 Sancaktepe/İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup vb.) iletebilir.

11.2.2 Aracımo, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Kullanıcı tarafından kişisel bilgilerin Aracımo’da herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

11.2.3 Aracımo, Kullanıcı’nın adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama ve Üye İşyeri’ne aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

11.2.4 Aracımo’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Aracım’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Aracımo’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

11.2.5 Aracımo sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, Hizmet geliştirme ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Aracımo bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler Aracımo bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

11.2.6 Aracımo, elde ettiği kişisel verileri, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, Aracımo Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

11.2.7 Kullanıcı, Aracımo uygulaması üzerinden vereceği teklif taleplerinde, Aracımo sistemine girmiş olduğu isim, soyisim, adres, iletişim bilgileri ve gerekli diğer tüm bilgilerin, kullanıcının verdiği onaya istinaden Üye İşyeri ile paylaşılacağını bildiğini, bunun Aracımo uygulamasının amacı için zorunlu bir husus olduğunu, bu suretle bu bilgilerinin Üye İşyeri ile paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. TEBLİGAT

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Aracımo tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Aracımo sorumlu değildir. Üye’nin Aracımo ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

  1. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

13.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Aracımo’nun her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

  1. MUHTELİF

14.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

14.2. Aracımo Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

14.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı Aracımo’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, Aracımo’yu her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Aracımo’ya karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

14.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Aracımo’nun yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.